leaves
Ziarno na myszy i szczury BROS

Ziarno na myszy i szczury BROS

Od: 3,50 

Ziarno na myszy i szczury firmy BROS. Gotowy do użycia preparat w szybki i skuteczny sposób zwalcza szkodniki nawet w 1 dawce. Całe ziarna zbóż zapewniają wygodę użytkowania, a właściwości mumifikujące ułatwiają pozbycie się niechcianych gryzoni.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

ZIARNO NA MYSZY I SZCZURY 

 

Ziarno do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Wykazuje działanie mumifikujące i zawiera substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Wyjątkowo atrakcyjne dla gryzoni dzięki zawartości specjalnie dobranych, całych ziaren zbóż.

 

Sposób użycia: Wykładać w miejscach występowania gryzoni: w pobliżu ich nor, miejsc żerowania i na ścieżkach przebiegu. Mysz domowa: stosować do 50g co 10m2. Szczur wędrowny: stosować do 100g co 10m2. Co 3-4 dni uzupełniać zjedzoną oraz wymienić uszkodzoną i zanieczyszczoną przynętę, aż do całkowitego wytępienia gryzoni. Gryzonie są bardzo nieufne i posiadają doskonały węch, dlatego rękawice i pojemniki stosowane do wykładania ziarna muszą być wolne od jakichkolwiek zapachów. Przed zastosowaniem środka należy ocenić liczebność gryzoni oraz uwzględnić dane dotyczące ich oporności. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia oporności na bromadiolon należy zastosować produkt z inną substancją z grupy rodentycydów. Ziarno umieścić w przytwierdzonym do podłoża i zabezpieczonym przed niepożądanym otwarciem karmniku deratyzacyjnym.

 

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P280 Stosować rękawice ochronne. P301 + P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć/lekarzem.

Karmniki z przynętą umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt domowych  innych zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Oznakować je wyraźnie informacją, że zawierają środek gryzoniobójczy oraz że nie należy przy nich manipulować. Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem. Unikać przesypywania przynęty i wdychania pyłu. Nie czyścić wodą karmników deratyzacyjnych w trakcie zabiegu deratyzacji. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi. Nie stosować w pobliżu żywności, wody pitnej, pasz, przyborów mających kontakt z żywnością. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po użyciu umyć ręce i skórę mającą kontakt z produktem. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. Nie stosować dłużej niż 6 tygodni, a w przypadku nie wytępienia gryzoni w tym czasie ustalić przyczynę braku skuteczności zwalczania gryzoni. Miejsca publiczne, w których wyłożono produkt powinny być oznakowane ostrzeżeniem, że kontakt z produktem lub martwymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informację o środkach pierwszej pomocy. Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów rolniczych.

 

Pierwsza pomoc: Zanieczyszczenie skóry: przemyć dużą ilością wody i mydłem. Zanieczyszczenie oka: przemyć dużą ilością wody, przez co najmniej  minut. W przypadku spożycia dokładnie wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie nieprzytomnej osobie. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się natychmiast z lekarzem, pokazać etykietę i opakowanie produktu. Wskazówki dotyczące pomocy lekarskiej: jeśli nie minęły dwie godziny od połknięcia, przeprowadzić płukanie żołądka, następnie podać dawkę węgla (25g). Antidotum: Witamina K1. Kontrolować czas protrombinowy lub współczynnik INR. Stosować leczenie objawowe. W razie potrzeby skontaktować się z Ośrodkiem Toksykologicznym w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne: W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwotoków wewnętrznych. Istnieje możliwość absorbcji przez skórę. Objawy zatrucia: siniaki, krwawienie z nosa i dziąseł, bladość, ból brzucha i pleców.

 

Środki ochrony środowiska: Nie zanieczyszczać gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub jego opakowaniem. W przypadku rozsypania zebrać produkt unikając kontaktu ze skórą i przekazać go firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni produktem umyć ją wodą. Opakowania, pozostałości produktu, zużyte karmniki oraz martwe gryzonie przekazać firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Zużytych opakowań nie stosować do innych celów. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur i źródeł silnych zapachów. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Długość okresu przechowywania: do 2 lat o daty produkcji w temperaturze pokojowej.

 

Substancje czynne: bromadiolon 0,005% (0,05g/kg) związek z grupy antykoagulantów. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PL/2017/0236/MR. Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

 

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas