leaves
Środek na pchły i kleszcze firmy HAPPS

Środek na pchły i kleszcze firmy HAPPS

18,00 

Środek na pchły i kleszcze firmy HAPPS. Preparat do stosowania na legowiska. Chroni przed kleszczami do 4 tygodni i przed pchłami aż do 8 tygodni.

17 w magazynie

SKU: 5904517048645
Waga 0,260 kg
Wymiary 23 × 5 × 5 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

NA PCHŁY I KLESZCZE I

 

Aerozol do zwalczania pcheł i kleszczy w otoczeniu psów (legowiska, wnętrza bud, dywany). Zapewnia skuteczną ochronę aż do 8 tygodni przed pchłami oraz 4 tygodni przed kleszczami. Dodatkowo hamuje namnażanie pcheł niszcząc ich larwy. Produkt zaczyna działać na pchły i kleszcze już po godzinie od zastosowania i osiąga pełną skuteczność w stosunku do pcheł po ok. 32h (larwy i osobniki dorosłe) oraz w stosunku do kleszczy po 4h od oprysku.

 

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Opryskiwać miejsca przebywania zwierząt, sprawdzając najpierw czy preparat nie pozostawia plam. Zabieg powtarzać raz w miesiącu.

 

Środki ostrożności: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Po użyciu produktu umyć ręce. Nie dopuszczać kotów do kontaktu z preparatem.

Niebezpieczeństwo H223 Łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować  się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

 

Substancje czynne: permetryna0,2% (0,2g/100g); tetrametryna 0,2% (0,2g/100g); butotlenek piperonylu 1% (1g/100g).

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 7239/17.

Waga 0,260 kg
Wymiary 23 × 5 × 5 cm
Wokas