leaves
Pułapka na owady biegające EXPEL

Pułapka na owady biegające EXPEL

12,00 

Pułapka na owady biegające firmy EXPEL. Skutecznie zwalcza mrówki, srebrzyki. Działa aż do 3 miesięcy.

Brak w magazynie

SKU: 5908310092829
Waga 0,040 kg
Wymiary 18 × 9 × 3 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

PUŁAPKA NA OWADY BIEGAJĄCE

 

Preparat w postaci gęstej pasty w pojemnikach przeznaczony do zwalczania owadów biegających. Produkt ma formę dyskretnej, skutecznej i prostej w użyciu pułapki.

 

Sposób użycia: Wyjąć z opakowania plastikowy arkusz z pułapkami. Nacisnąć na środek pułapki i wyłamać ją z arkusza. W ten sposób odblokowane zostają boczne otwory, przez które do pułapki trafiać będą owady. Na dno pułapki przykleić załączoną dwustronnie klejącą taśmę, usunąć folie ochronną i przymocować pułapkę do podłoża. Pułapkę ustawić w miejscach występowania owadów: na szlakach komunikacyjnych lub w pobliżu kryjówek. Specjalna substancja zwabia owady do środka pułapki, gdzie spożywają przynętę z pastą. Śmierć następuje wkrótce po opuszczeniu pułapki przez owady, dzięki czemu nie dostrzegają one związku między spożyciem pasty oraz zgonem. Pułapka jest zabezpieczona przed przypadkowym kontaktem oraz dziećmi; nie można jej otworzyć bez użycia siły. Pułapka działa przez kilka miesięcy. Częstotliwość używania produktu – według potrzeb.

 

Substancja czynna: azametifos 1g/100g

 

Środki ostrożności: Uwaga Zawiera: azametifos. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać  wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienie niepokojących objawów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą ok. 15 min. W przypadku spożycia: płukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W kontakcie ze skórą: zmyć dokładnie wodą z mydłem. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Skutki uboczne: nie są znane. U osób szczególnie wrażliwych w kontakcie ze skórą może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia. Chronić przed mrozem i wilgocią. Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Numer pozwolenia: 1356/04

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,040 kg
Wymiary 18 × 9 × 3 cm
Wokas