leaves
Płatkil na myszy i szczury BROS

Płatkil na myszy i szczury BROS

3,00 

Płatkil na myszy i szczury firmy BROS. Gotowy do użycia preparat na bazie mieszanki zbożowej. Zapewnia niezawodną skuteczność w 1 dawce. Posiada właściwości mumifikujące, ułatwiające pozbycie się niechcianych szkodników.

Brak w magazynie

SKU: 5904517001923
Waga 0,060 kg
Wymiary 17 × 12 × 1 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

PŁATKIL NA MYSZY I SZCZURY II

 

Płatkil do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Wykazuje działanie mumifikujące i zawiera substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Wyjątkowo atrakcyjny dla gryzoni dzięki aromatowi zboża.

 

Sposób użycia: Wykładać w miejscach występowania gryzoni: w pobliżu ich nor, miejsc żerowania i na ścieżkach przebiegu. Mysz domowa: stosować do 50g co 10m2. Szczur wędrowny: stosować do 100g co 10m2. Co 3-4 dni uzupełniać zjedzoną oraz wymienić uszkodzoną i zanieczyszczoną przynętę, aż do całkowitego wytępienia gryzoni. Gryzonie są bardzo nieufne i posiadają doskonały węch, dlatego rękawice i pojemniki stosowane do wykładania granulatu muszą być wolne od jakichkolwiek zapachów. Przed zastosowaniem środka należy ocenić liczebność gryzoni oraz uwzględnić dane dotyczące ich oporności. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia oporności na bromadiolon należy zastosować produkt z inną substancją z grupy rodentycydów. Trutkę w postaci ziarna umieścić w przytwierdzonym do podłoża i zabezpieczonym przed niepożądanym otwarciem karmniku deratyzacyjnym.

 

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P280 Stosować rękawice ochronne. P301 + P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć/lekarzem. Karmniki z przynętą umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Oznakować je wyraźnie informacją, że zawierają środek gryzoniobójczy oraz że nie należy przy nich manipulować. Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem. Unikać przesypywania przynęty i wdychania pyłu. Nie czyścić wodą karmników deratyzacyjnych w trakcie zabiegu deratyzacji. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi. Nie stosować w pobliży żywności, wody pitnej, pasz, przyborów mających kontakt z żywnością. Nie jeść, nie pić i nie palić wyrobów tytoniowych podczas stosowania produktu. Po użyciu umyć ręce i skórę mającą kontakt z produktem. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. Nie stosować dłużej niż 6 tygodni, a w przypadku wytępienia gryzoni w tym czasie ustalić przyczynę braku skuteczności zwalczania gryzoni. Miejsca publiczne, w których wyłożono produkt powinny być oznakowane ostrzeżeniem, że kontakt z produktem lub martwymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacją o środkach pierwszej pomocy. Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych.

 

Pierwsza pomoc: Zanieczyszczenie skóry: przemyć dużą ilością wody i mydłem. Zanieczyszczenie oka: przemyć dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. W przypadku spożycia dokładnie wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie nieprzytomnej osobie. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się natychmiast z lekarzem, pokazać etykietę i opakowanie produktu. Wskazówki dotyczące pomocy lekarskiej: jeśli nie minęły dwie godziny od połknięcia, przeprowadzić płukanie żołądka, następnie podać dawkę węgla (25g). Antidotum: Witamina K1. Kontrolować czas protrombinowy lub współczynnik INR. Stosować leczenie objawowe. W razie potrzeby skontaktować się z Ośrodkiem Toksykologicznym w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne: w przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwotoków wewnętrznych. Istnieje możliwość absorbcji przez skórę. Objawy zatrucia: siniaki, krwawienie z nosa i dziąseł, bladość, bój brzucha i pleców.

 

Środki ochrony środowiska: nie zanieczyszczać gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub jego opakowaniem. W przypadku rozsypania zebrać produkt unikając kontaktu ze skórą i przekazać go firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni produktem umyć ją wodą. Opakowanie, pozostałość produktu, zużyte karmniki oraz martwe gryzonie przekazać firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Zużytych opakowań nie stosować do innych celów. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym  dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala  od światła, wysokich temperatur i źródeł silnych zapachów. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Długość okresu przechowywania: do 2 lat d daty produkcji w temperaturze pokojowej.

 

Substancja czynna: bromadiolon0,005% (0,05g/kg) związek z grupy antykoagulantów.

Nr pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego: PL/2017/0291/MR.

50g

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,060 kg
Wymiary 17 × 12 × 1 cm
Wokas