leaves
Koro derma BROS

Koro derma BROS

Od: 17,99 

Koro derma zabezpieczająca rany drzew i krzewów firmy BROS. Maść ogrodnicza chroni uszkodzone miejsca przed patogenami i grzybami oraz pozostawia na roślinie trwałą, ochronną powłokę.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

KORO DERMA MAŚĆ OGRODNICZA 150G

 

Maść ogrodnicza z wygodnym aplikatorem, przeznaczona do zabezpieczenia ran drzew i krzewów powstałych podczas szczepień, uszkodzeń mechanicznych, otarć, pęknięć pod wpływem mrozów, szkód wyrządzonych przez zwierzęta itp. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych, która zabezpiecza uszkodzone miejsca przed dostępem patogenów (w tym grzybów), a także chroni przed wysychaniem oraz przyspiesza zabliźnianie się ran. Wygodny aplikator z pędzelkiem ułatwia precyzyjne nakładanie maści, zwłaszcza na większe rany.

 

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć, zabezpieczyć ranę maścią zaraz po przycięciu gałęzi lub pnia. Cięcie powinno być wykonane równo, tak aby odsłonić zdrowy fragment drewna. Za pomocą pędzelka umieszczonego na tubce pokryć maścią całą ranę oraz jej obrzeża (ok. 2cm). Preparat można stosować przez cały rok, z wyjątkiem okresu mrozu.

 

Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne, P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera  4,5-dichloro-2-octylo-2H-izotiazol-3-on.

 

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do 30°C. Chronić przed mrozem!

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas